Translations from the Romanian by Flavia Cosma   cum se striveşte un bob de strugure ce ciudat se striveşte un bob de strugure un bob de strugure se striveşte ca un gândac verde – ca un păianjen cu oglinda lichidă ca un glonte cu o singură pleoapă jur împrejurul pupilei lui dulci un bob de strugure se striveşte ca o evadare strălucit eşuată sau ca un personaj dostoievskian monoschizofren el se mai striveşte şi ca o mînie filmată cu toate absenţele explodate de tribul la putere strivit, un bob de strugure e şi o variantă extraterestră a sângelui bobul de strugure e un bob special plin de misterele transparenţei şi de transpiraţia groazei unde celălalt nu poate fi nimic altceva decît o teroare strivită nimicul e bobul lucru debordînd de reificare victorioasă nimeni e bobul deja strivit – deja măturat şi cu sucul şters cu o cîrpă nimeni e un alt nume al victimei nimic, un alt nume al preţului de dispreţ bobul de strugure se striveşte ca un sîmbure de spaţiu-timp – ca răstignirea generalizată a spaţiu-timpului pe erezia razelor de lumină bobul de strugure trebuie strivit ca să-nceteze să mai fie reacţionar sau eretic – trebuie strivit cu un zîmbet senin şi dulce ca mustul sau bobul de strugure trebuie strivit pur şi simplu ca să semene cu o pictură expresionist abstracţionistă – ceva între kandinsky şi jackson pollock sau poate bobul de strugure trebuie strivit pentru că e preferabil ca neştiutul să fie – ca neştiutul să abolească nimic / universul / multiversul plin de silabe – inutil de precizat e preferabilă o gaură neagră omniversală unui cosmos aşteptînd doar cîrpa care o să-l şteargă aşteptînd clovnul cu nas de nebun care o să-l şteargă – care o să şteargă toată murdăria asta zâmbind   [English translation] How You Crush a Grape How funny it is to crush a grape A grain of a grape is crushed like a green cockroach— like a spider with a liquid mirror like a bullet with a single eyelid around its sweet pupil a grain of a grape is crushed like an escape brilliantly failed or like a Dostoyevsky’s mono-schizophrenic character it’s crushed also as a filmed anger all its absences exploded by the tribe in power Crushed, a grain of a grape is an extraterrestrial variation of the blood, too the grape’s grain is special full of the mysteries of transparency and of a nightmarish transpiration where the other cannot be but a crushed terror nothingness is the grape-thing overflowing with royal victory nobody is the grape already crushed— already swiped and its juice mopped with a cloth nobody is another name for the victim nothing, another name for the cost of despise The grape-grain is crushed like a space-time pit— like the generalized crucifixion of the space-time— over the heresy of the light’s rays the grape must be crushed because it has to stop being reactionary or heretic – must be crushed with a light smile, sweet as grape-juice or the grape must be crushed purely and simply to look like an expressionist-abstractionist painting something between Kandinsky and Jackson Pollock – or perhaps the grape must be crushed because it’s preferably that the unknown be— that the unknown abolish nothing/ the universe/ the multiverse full of syllables—inutile to precise a black hole omni-versal it’s preferable to a cosmos waiting solely for the cloth to wipe it out waiting for the clown with a fool’s nose who’ll wipe it out— who’ll wipe out all this dirt smiling  
  păpădia albastră   ţin în mână o păpădie albastră – neştiută – ce mă priveşte încet gânditoare opţiunea ei ciudată ar fi să mă culeagă cu privirea eu însumi sînt un ciudat copac – cu multă clorofilă în dreptul ochilor plămâni şi aripi – zburînd respir păpădia albastră gândeşte încetinind secunde – şi-n palmele mele secundele înoată ca nişte peşti obraz lipit de vid cântăresc impalpabilul plină de neant mi se descuie ruginita poartă a inimii fiara adoarme sub lumină ca o pagină în ghiarele semnelor păpădia albastră-i o navă cu care navighez împărat al imperiului gândurilor purtat de briză-n crepuscul mă preschimb într-un zeu cu paşii de toamnă învăluit în dezamăgire splendori de frunze mi se ofilesc sub tălpi şi ning în vreme ce înaintez prin aer – în mână cu sceptrul meu albastru şi magic cu sceptrul care mă priveşte şi mă gândeşte pe când la rîndu-mi privindu-l nu mă pot dumiri – care din doi îl visează pe celălalt   [English translation] Blue Dandelion   I hold in my hand a blue dandelion—an unknown one it is watching me thoughtfully its strange option would be to harvest me with its eyes I am myself a strange tree— with a lot of chlorophyll around my eyes my lungs and my wings—flying I breathe The blue dandelion thinks slowing down the seconds— and in my palms the seconds swim like fish A cheek glued to the void, I weigh the impalpable Full of nothingness the rusty gate of my heart unlocks The beast falls asleep under the light like a page in the clutches of signs The blue dandelion—a ship I navigate Emperor of my thoughts’ empire carried into the crepuscule by the breeze I change into a God with autumnal steps wrapped up by deception carpets of beautiful leaves wither under my soles and I am snowing while I advance through air In my hand I carry my blue, magical scepter my scepter that is watching me and thinks of me while watching it in my turn I can’t figure out— which of the two is dreaming the other  
  îneacă-te-n oglindă   îneacă-te-n oglindă de o mie de ori – îneacă-te pînă cînd oglinda se va preschimba într-un zbor al imaginii îneacă-te-n oglindă mai ales fără oglindă – golul îţi va adânci atunci în noapte zborul îneacă-te-n labirint până cînd labirintul se va preschimba într-o rădăcină a tuturor sevelor îneacă-te-n labirint mai ales fără labirint – golul te va scoate atunci din rădăcina infinită a gândurilor îneacă-te-n singurătate de o mie de ori – îneacă-te-n singurătate pînă cînd o siluetă de sticlă va străbate diagonala tuturor singurătăţilor îneacă-te-n singurătate mai ales fără singurătate – transparenţa absolutului te va lăsa cu atît mai singur pe ţărmul cu buze argintii unde doar neantul mai poate să-ţi numere paşii   [English translation] Drown Yourself in the Mirror   Drown yourself in the mirror a thousand times over—drown yourself until the mirror will change into a flight of images drown yourself in the mirror especially without a mirror at hand— the emptiness will deepen your flight into the night, then Drown into the labyrinth until the labyrinth will change into the root of all saps drown into the labyrinth especially without one— the emptiness will lift you up from the infinite root of all thoughts, then Drown yourself into solitude a thousand times over— drown yourself in loneliness until a shape made of glass will pass through the diagonal of all solitudes drown yourself into solitude especially without solitude— the transparency of the absolute will leave you all the more alone on the shore with silvery lips where only the naught could count your steps.  
  About the poet:  Ara Alexandre Shishmanian is author of several studies in Vedic literature and Gnosis, written in French and English and published in specialty revues and collective volumes in Belgium, France, Italy, Romania, United States. He also has published fifteen collections of poems in Romanian. His first collection in French, Fenêtre avec esseulement (Window with solitude), translated by Dana Shishmanian, was published in 2014 by Editions Harmattan (Paris). The three poems translated here by Flavia Cosma are excerpts from the Romanian original volume, Nestiute (Unknown), 2012. About the translator: Flavia Cosma http://www.flaviacosma.com is an award-winning Romanian-born Canadian poet, author and translator residing in Val-David, Quebec, Canada. Flavia has published twenty-eight books of poetry, a novel, a travel memoir and five children’s books. She is the Director of the International Writers’ and Artists’ Residency, Val David, Quebec, Canada, and of The International Biannual Poetry and Arts Festivals of Val-David.  http://www.flaviacosma.com/Val_David.html